• VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

 • 1. Předmět, oblast platnosti

 • 1.0 Následující všeobecné smluvní podmínky upravují používání seznamky Tvojerande.cz (dále jen "seznamka")
  1.1 Technickým provozovatelem seznamky Tvojerande.cz je: Imperian Online s.r.o., IČO:04863216 , DIČ: CZ04863216,email: tvojerande@seznam.cz (dále jen "provozovatel")
  1.2 Provozovatel nabízí seznamku a další služby v rámci svých technických a provozních možností, s průměrnou roční dostupností 90 % (devadesát procent). Toto nezahrnuje časové úseky, během nichž je používání online seznamky a dalších služeb přerušeno nebo ovlivněno v důsledku naléhavých technických důvodů nebo nutných prací údržby. Provozovatel není zodpovědný za tyto případy v souladu s podmínkami této smlouvy. Rovněž nejsou zahrnuta časová období, ve kterých obecné servery nebo servery určitých her společnosti provozovatele neumožňují online přístup z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti provozovatele (vyšší moc, odpovědnost třetí strany, atd.).
  1.3 Provozovatel neustále aktualizuje, mění a vyvíjí seznamku a další služby na základě vlastního uvážení. Provozovatele si vyhrazuje právo ukončit provozování online seznamky nebo odstranit určitou službu bez jakéhokoliv vysvětlení.
  1.4 Seznamku a jiné služby, které nabízí provozovatel, jsou určeny výhradně pro účely zábavy. Použití této seznamky nebo služeb pro obchodní nebo komerční účely je přísně zakázáno.
  1.5 Uživatelé jsou zodpovědní za to, že jejich vlastní software a hardware je vhodný a aktuální.
  1.6 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb online seznamky ani za způsob jakým služby online seznamky využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb online seznamky uživateli či třetími osobami.
  1.7 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb online seznamky. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb online seznamky nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  1.8 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby online seznamky upravovat nebo inovovat.
  1.9 Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách online seznamky. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
  1.10 Služby online seznamky mohou odesílat uživatelům online seznamky zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách online seznamky, funkcích, provozu, novinkách atd.


 • 2. Obecné povinnosti uživatele

 • 1. Je zakázáno využívat jednou fyzickou osobou více než jednu registraci. Uživatelé kteří využívají více než jeden registrační účet budou provozovatelem bez předchozího upozornění okamžitě smazáni.

  2. Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.tvojerande.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. a zejména pak:
  - nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů
  - nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky
  - nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů
  - nebude ke svému vkládanému obsahu zařazovat podpisy s odkazy jiné stránky
  - nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického nebo pornografického charakteru
  - nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech

  Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto uživatele informovat.
  Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva správce, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou.
  Správce má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

  3. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo tento obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.

  4. Provozovatel je oprávněn smazat účet, který je déle než tři měsíce neužívaný (uživatel se do něj nepřihlásil).

  5. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

  6. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

  7. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

  8. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.

  9. Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

 • 3. Registrace

 • 2.1 Aby bylo možné použít seznamku a další služby poskytované společností provozovatele, uživatelé se musí zaregistrovat a v případě potřeby nainstalovat konkrétní aplikaci.
  2.2 Pouze fyzické osoby mají nárok na registraci. Pouze fyzické osoby mohou být oprávněnými uživateli (žádné skupiny, rodiny, manželé nebo životní partneři atd.)
  2.3 Lidem mladším 18 let není dovoleno se registrovat.
  2.4 Uživatelé musí zadat uživatelské jméno a obecně platnou e-mailovou adresu registrovanou pro uživatele, aby se mohli zaregistrovat. Zvolené jméno uživatele nemůže zasahovat do práv třetích stran a porušovat stávající právní zákazy nebo běžná pravidla slušnosti. Zároveň nelze jako jméno použít e-mailovou nebo webovou adresu. Uživatel musí zajistit, aby informace poskytované společnosti provozovatele při registraci byly pravé a úplné.
  2.5 Uživatelé se musí registrovat ke svým účtům sami. Registrace uskutečněná prostřednictvím třetích stran, zejména těch, které registrují jednotlivé osoby komerčně u různých poskytovatelů služeb (registrační služby anebo vstupní služby), není dovoleno.
  2.6 Po úspěšné registraci uživatel vytvoří účet („uživatelský účet“), který může spravovat samostatně. Uživatelský účet nemůže být přenesen bez výslovného souhlasu společnosti provozovatele.
  2.7 Uživatelé nemají právo registraci nebo aktivaci nárokovat.


 • 4. Následky porušení povinností

 • 4.1 Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé následkem uživatelova porušení povinností.

  4.2 Bez ohledu na jakákoli další zákonná či smluvní práva je na uvážení společnosti provozovatele provést následující kroky proti jakémukoli uživateli, který úmyslně porušil zákon, práva třetích osob, tyto všeobecné smluvní podmínky, nebo některé příslušné doplňující předpisy a pravidla:
  a) odstranit obsah.
  b) udělit uživateli napomenutí.
  c) dočasně nebo trvale zablokovat uživateli online hru a obsah webových stránek provozovatele.
  d) vyloučit uživatele, i z různých funkcí (například chat).
  e) vydat dočasný nebo trvalý virtuální zákaz přístupu na seznamku v případech porušení bodu 4 těchto všeobecných smluvních podmínek, nebo
  f) okamžitě ukončit smlouvu.

  4.3 Pokud došlo k zablokování nebo vyloučení uživatelů, mohou se přihlásit znovu do služby poskytované společností provozovatele bez jejího předchozího souhlasu.


 • 5. Poplatky za užívání

 • 5.1 Uživatelé mohou využívat seznamku zdarma. Placené jsou pouze některé vybrané nadstandartní služby, které jsou definovány jako VIP uživatel seznamky.
  5.2 Uživatelé budou dostávat konkrétní informace o funkcích, které lze zakoupit, zejména o funkčnosti dané funkce, popřípadě jak dlouho bude možné funkci zakoupit, jaká je příslušná kupní cena a jaký je dostupný způsob platby.
  5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu svých platebních možností.
  5.5 Peníze jsou shromažďovány prostřednictvím poskytovatele služeb pověřeného uživatelem za příslušný způsob platby, nebo prostřednictvím převodu uskutečněného uživatelem. V jednotlivých případech mohou platit kromě všeobecných smluvních podmínek společnosti provozovatele i všeobecné smluvních podmínky uvedené autorizovaným poskytovatelem služeb.
  5.6 Po dokončení platebního procesu, nebo v případě převodu po obdržení peněz na účet společnosti provozovatele, připíše provozovatele zakoupené funkce na účet uživatele. Toto připsání současně znamená, že uživatel přijal smlouvu od společnosti provozovatele týkající se nákupu dostupných funkcí.
  5.7 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté jako součást platební transakce (zejména bankovní účet, číslo kreditní karty, atd.), jsou úplné a správné.
  5.8 provozovatele si vyhrazuje právo revidovat poplatky za funkce dostupné ke koupi. To zahrnuje právo společnosti provozovatele zvýšit nebo snížit poplatky za všechny jednotlivé funkce ve všech budoucích případech nákupu prodejných funkcí.
  5.10 Pokud by provozovatel musel částku vrátit zpět nebo by musel uhradit storno poplatky vinou uživatele (včetně nedostatečného zůstatku na účtu), ponese uživatel tyto vzniklé náklady.


 • 6. Ceník za dodání zboží a čas dodání zboží uživateli

 • 6.1 Cena služby je zobrazena vždy u aktivace příslušné funkce
  6.2 Aktuální ceník placených služeb je následující:
  VIP UŽIVATEL NA 7 DNÍ: CENA: 90,- Korun
  VIP UŽIVATEL NA 30 DNÍ: CENA: 180,- Korun
  VIP UŽIVATEL NA 60 DNÍ: CENA: 270,- Korun
  6.3 Služba je aktivována automaticky ihned po připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb. V případě platby kartou a platbou SMS je to online ihned po aktivaci, v případě převodu na účet je to při připsání částky na účet poskytovatele.

 • 7. Specifikace platebních metod

 • 7.1 Uživatel může využít následující platební metody:
  - platba kartou (převod online)
  - SMS platba (převod online)
  - bankovní převod (po připsání na účet)
  - platba složenkou (převod po připsání na účet)

 • 8. Reklamace služeb

 • 8.1 Pokud uživatel zaplatí za aktivaci služby a služba nebyla aktivována, obratí se uživatel na provozovatele prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů:
  formulářem ZDE
  Email: tvojerande@seznam.cz
 • 9. Odstoupení od smlouvy

 • Zakoupí-li uživatel od provozovatele VIP členství, uzavírá tímto krokem kupní smlouvu (jednotlivě „Smlouva“), každá z těchto smluv se řídí následujícím právem odstoupit od smlouvy, počínaje datem 1. ledna 2020.

  Právo odstoupit od smlouvy
  Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
  Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí uživatel informovat provozovatele o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení někteou z následujících možností:
  formulářem ZDE
  Email: tvojerande@seznam.cz

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


  Důsledky odstoupení od smlouvy
  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi ve výši nevyužitých a neskonzumovaných služeb. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
  Pokud jste požádal(a) o zahájení plnění služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.


  Informace


  Pokud se smlouva týká plnění služeb, Vaše právo odstoupit od smlouvy zanikne poté, co tyto služby byly v plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s Vaším vědomím, že jakmile byly závazky ze smlouvy zcela splněny, ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.
  Vaše právo na odstoupení od smlouvy zanikne, pokud plnění smlouvy začalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s Vaším vědomím, že poskytnutím souhlasu ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.

  Vaši případnou žádost odstoupení od smlouvy nám zašlete jednou z následujících možností:
  formulářem ZDE
  Email: tvojerande@seznam.cz

 • 10. Omezení odpovědnosti

 • 10.1 Uživatelé jsou osobně zodpovědní za jakékoliv porušení práv třetích stran. Uživatelé souhlasí s tím, že uhradí společnosti provozovatele všechny škody vzniklé v důsledku úmyslného nedodržování povinností vyplývajících z těchto podmínek. Uživatelé zprošťují provozovatele odpovědnosti za všechny oprávněné nároky, které ostatní uživatelé nebo třetí strany mohou podat proti společnosti provozovatele v důsledku porušení svých práv kvůli obsahu uveřejněnému uživatelem, nebo z důvodu porušení jiných povinností. Uživatel musí převzít náklady na právní obhajobu společnosti provozovatele, včetně všech soudních a právních poplatků. Tato podmínka neplatí, pokud uživatel není odpovědný za protiprávní jednání.

  10.2 Odpovědnost společnosti provozovatele, z jakýchkoliv právních důvodů, ať už v důsledku smluvního pochybení nebo porušení povinností, je v konečném důsledku určena v souladu s následujícími pravidly:
  10.3 Pokud provozovatele poskytuje zdarma příslušnou službu způsobující zodpovědnost, je Provozovatel zodpovědná pouze za úmysl a hrubou nedbalost.
  10.4 V případě placených služeb je však zodpovědnost společnosti provozovatele omezena na úmysl a hrubou nedbalost, ale neomezena v případech zranění osob. V případě mírné nedbalosti však bude Provozovatel zodpovědný pouze za porušení podstatných smluvních povinností, jako je zpoždění nebo nedostupnost, za které provozovatel nese odpovědnost. V případě porušení podstatných smluvních povinností je odpovědnost omezena na typické smluvní škody, se kterými musela společnost počítat při uzavření smlouvy v důsledku okolností panujících v tomto okamžiku.
  „Podstatné smluvní povinnosti“, jak již bylo uvedeno, jsou povinnosti, kterých se uživatel může dovolávat a které zajistí, že smlouva probíhá v souladu s jejími ustanoveními a dosahuje smluvního cíle.
  10.5 provozovatele nepřebírá žádnou odpovědnost za přerušení v rámci sítě, která nejsou zaviněna společností provozovatele.


 • 11. Trvání smlouvy, smazání uživatelských účtů

 • 11.1 Není-li pro příslušnou online hru, mobilní hru nebo jiné služby výslovně uvedeno jinak, je trvání smlouvy o používání internetových stránek společnosti provozovatele na dobu neurčitou. Smlouva počíná při akreditaci nebo aktivaci účtu prostřednictvím provozovatele.
  11.2 Smlouva může být ukončena kteroukoli ze stran kdykoli s okamžitým účinkem, za předpokladu, že nebyla dohodnuta časově omezená doba platnosti.

  11.3 Každá ze stran má právo vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez udání výpovědní lhůty. „Závažným důvodem“ se obzvláště rozumí, když:
  a) dojde k projevu chování, které významně ovlivňuje zážitek ostatních uživatelů,
  b) jsou použity cheaty, mody anebo hacky, stejně jako jiné formy softwaru, nástrojů nebo skriptů,
  c) uživatel využívá uživatelského účtu třetí osoby nebo používá více než jeden uživatelský účet
  d) uživatel prodal, koupil nebo směnil uživatelský účet, nebo
  e) uživatel hrubě porušuje zákony,
  f) uživatel úmyslně porušuje tyto všeobecné smluvní podmínky, dodatečná ustanovení anebo pravidla.

  11.4 Ukončení smlouvy musí být učiněno vždy písemně. Ukončení zaslané e-mailem se považuje za písemnou formu.
  11.5 V případě prodloužené nečinnosti má provozovatel právo smazat neaktivní uživatelský účet poté, co o tom učiní předběžné oznámení, a to po nejméně 3 měsících nečinnosti. Kromě toho má provozovatel právo odstranit uživatelský účet na konci smlouvy na základě vlastního uvážení.


 • 12. Změny těchto všeobecných obchodních podmínek a různá ustanovení

 • 12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky (a) v případě jakýchkoliv změn v důsledku právních změn, (b) v případě jakýchkoliv změn provedených vzhledem k rozhodnutím Nejvyššího soudu, (c) z nezbytných technických důvodu, (d) s cílem zachovat provoz společnosti, (e) v případě změny tržních podmínek, (f) ve prospěch uživatele. Nebude provedena žádná změna, pokud by taková změna podstatně narušila smluvní rovnováhu mezi stranami. Uživatelé budou informováni o případných změnách všeobecných smluvních podmínek prostřednictvím internetových stránek společnosti provozovatele online hry alespoň čtyři týdny předtím, než se plánovaná změna uskuteční. Provozovatel rovněž může zaslat svým uživatelům změněné všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo je informovat o tom, že změněné všeobecné smluvní podmínky jsou dostupné prostřednictvím webových stránek společnosti provozovatele. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti jakékoliv změně během čtyř týdnů. Smluvní podmínky jsou považovány za přijaté, pokud o sobě uživatel nedá během období čtyř týdnů vědět, nebo v případě, že uživatel otevře hru znovu poté, co obdrží oznámení o změněných smluvních podmínkách. provozovatele bude konkrétně informovat své uživatele o období čtyř týdnů, právu na odstoupení od smlouvy a právním významu mlčení.
  12.2 Uživatelé mají právo na kompenzaci pouze tehdy, pokud jejich protinárok byl legálně prokázán nebo byl uznán společností provozovatele a je nesporný nebo je výsledkem dvojstranně rovného právního vztahu. Uživatelé mohou uplatnit právo na zadržení pouze za předpokladu, že se to týká nároků vyplývajících z této smlouvy.
  12.3 Provozovatel komunikuje s uživatelem prostřednictvím e-mailu, není-li těmito smluvními podmínkami stanoveno jinak. Je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali svůj e-mailový účet zadaný při registraci za účelem přijímání zpráv od společnosti provozovatele. Při kontaktování společnosti provozovatele musí uživatelé uvést, kterého uživatelského účtu se zpráva týká.
  12.4 Pokud by se některé ustanovení těchto smluvních podmínek stalo neplatným anebo by bylo v rozporu se zákonnými ustanoveními, zůstává platnost zbývajících ustanovení smluvních podmínek nedotčena.


  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněnímRegistrace do seznamky
- seznámíš se s více než 170 000 uživateli
- vše zcela zdarma
- diskrétní a prověřená seznamka

REGISTRACE
Seznamuje se:
98 122 mužů
83 950 žen


...